• Wegwijzers

  Wegwijzers

  Het Servicepunt LOB mbo heeft een aantal wegwijzers ontwikkeld. In deze wegwijzers vind je kort en bondig informatie met betrekking tot actuele thema's. Hieronder vind je de wegwijzers: LOB en Loopbaangerichte Intake LOB en Begeleide…

 • Themabijeenkomst LOB: wat kan en mag.

  Themabijeenkomst LOB: wat kan en mag.

  Het Servicepunt LOB mbo organiseerde op 17 maart een themabijeenkomst over 'LOB: wat kan en mag', waarbij aandacht werd besteed aan: De manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de inspanningsverplichting van de student op het…

 • Burgerschap in het mbo

  Burgerschap in het mbo

  Het mbo kent een drievoudige kwalificering. Het mbo leidt op voor een beroep, voor een vervolgopleiding en tot burger die volwaardig deelneemt aan de maatschappij. In het netwerk burgerschap mbo zetten scholen en docenten zich samen in om kennis…

 • Wat kan LOB voor uw school betekenen?

  Wat kan LOB voor uw school betekenen?

  Loopbaanleren voor studenten wordt steeds belangrijker. Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB) gaat immers niet alleen om het kiezen van de juiste opleiding, maar ook om een verstandige keuze in het vervolgonderwijs of een goed voorbereide…

 • City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid

  City Deal Aanpak Jeugdwerkloosheid

  Onder de noemer City Deal is Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met vijf steden en partners als MBO Diensten, SBB, de anti-discriminatiebureaus, ECHO, wetenschappers en onderzoekers aan de slag met vernieuwende oplossingen voor migrantenjongeren.…

 • Kwalificatie-eis Loopbaan en burgerschap

  Kwalificatie-eis Loopbaan en burgerschap

  In het mbo is er sprake van een drievoudige kwalificering: Opleiden voor het beroep Voorbereiden op deelname aan de samenleving Doorstroom naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) vormt een cruciaal…

 • Inspanningsverplichting

  Inspanningsverplichting

  Voor loopbaan en burgerschap geldt een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. De mbo-school legt op basis van het loopbaan- en burgerschapsdocument een inspanning voor de student vast in de onderwijs- en examenregeling.…

 • Kansenongelijkheid

  Kansenongelijkheid

  De inspectie constateert dat de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt. De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Hierdoor krijgen veel kinderen met laag opgeleide ouders niet het…

 • LOB en vsv

  LOB en vsv

  LOB sluit aan bij het beeld dat geschetst wordt in 'Het mbo in 2025', het manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs (door o.a. de MBO Raad). Het vergroot tegelijkertijd de slagingskans van diverse maatregelen die nu…

 • De vijf loopbaancompetenties

  De vijf loopbaancompetenties

  Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren behoefte hebben aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuzes. LOB geeft een student meer inzicht in zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Zo helpt LOB een…

 • Servicepunt LOB mbo: wat kunt u van ons verwachten?

  Servicepunt LOB mbo: wat kunt u van ons verwachten?

  Loopbaanleren voor studenten wordt steeds belangrijker. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) gaat immers niet alleen om het kiezen van de juiste opleiding, maar ook om een verstandige keuze in het vervolgonderwijs of een goed voorbereide…

 • Toelatingsrecht

  Toelatingsrecht

  De Tweede Kamer heeft op 13 september ingestemd met het wetsvoorstel ‘Invoering van een vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’. Het wetsvoorstel regelt dat jongeren die zich voor 1 april aanmelden en…

 • LOB als fundament voor Leven Lang Leren

  LOB als fundament voor Leven Lang Leren

  Door loopbaancompetent gedrag aan te leren leggen studenten een fundament voor een leven lang leren. Dat is nu essentiëler dan ooit: de arbeidsmarkt verandert en van de toekomstige beroepsbeoefenaar wordt meer zelfsturing verwacht. Hij of zij…

 • Handreiking LOB mbo

  Handreiking LOB mbo

  De arbeidsmarkt en samenleving van de 21ste eeuw veranderen snel en vragen van de toekomstige werknemer meer zelfsturing en wendbaarheid. Om de elkaar in rap tempo opvolgende (technologische) innovaties bij te kunnen benen, moet deze werknemer…

 • Van de overheid

  Van de overheid

  Regelmatig verschijnen er vanuit de overheid brieven die een directe relatie hebben met LOB in het mbo.  Deze kunt u onderstaand downloaden.

 • Handreiking Kritische denkvaardigheden

  Handreiking Kritische denkvaardigheden

  Naast de Handreiking LOB in het mbo is op 14 oktober door het Netwerk Burgerschap de Handreiking Kritische denkvaardigheden uitgereikt aan Gerry Verbeet en Ton Heerts. Jongeren moeten over kritische denkvaardigheden beschikken om op  een…

 • LOB en 21ste eeuwse vaardigheden

  LOB en 21ste eeuwse vaardigheden

  De arbeidsmarkt en samenleving van de 21e eeuw verandert snel en vraagt van de toekomstige werknemer meer zelfsturing en wendbaarheid. Om de (technologische) innovaties die elkaar in rap tempo opvolgen bij te kunnen benen, moeten ze gebruik kunnen…

 • Behoeftepeiling over de toekomst van LOB in het mbo

  Behoeftepeiling over de toekomst van LOB in het mbo

  De mbo-student beter toerusten voor het maken van passende keuzes in zijn loopbaan. Dat is het doel geweest van het Stimuleringsproject LOB in het mbo. Het ministerie van OCW en MBO Diensten wilden met het project mbo-instellingen stimuleren om…

 • Mbo'ers aan het woord over LOB

  Mbo'ers aan het woord over LOB

  Om een beeld te krijgen van de ervaringen die studenten hebben met lob in hun onderwijs, heeft Motivaction een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van (oud-)studenten met LOB. In het onderzoek is ook gevraagd naar de bijdrage van…