FAQ

Aan WELKE EISEN moet je als school voldoen m.b.t. LOB?
In het mbo is er sprake van een drievoudige kwalificering:
1.     Opleiden voor het beroep
2.     Voorbereiden op deelname aan de samenleving
3.     Doorstroom naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) vormt een cruciaal onderdeel van deze drievoudige kwalificering. Voor loopbaan en burgerschap geldt een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting.

Wat zijn de vijf LOOPBAANCOMPETENTIES?
Concreet gaat het bij LOB om het ontwikkelen van vijf loopbaancompetenties. Hoewel af en toe verschillende termen gebruikt worden, gaat het op het vmbo en het mbo om dezelfde vijf loopbaancompetenties.

Mogen cohorten van voor 2014 nu nog (diplomajaar 16-17) op de OUDE LOOPBAANDIMENSIE diplomeren?
Dit betreft dus studenten die zijn ingeschreven vóór 2014 (ook de vertragers, die bijvoorbeeld in 2013 met een 2-jarige opleiding zijn begonnen, maar nog niet klaar zijn). Deze studenten hebben dus niet voldaan aan de 5 loopbaancompetenties, die nu actueel zijn. Voor alle eisen geldt dat deze per cohort gelden, dus het document/bijlage/kwalificatie-eis die gold bij de startdatum van de student.

Moeten ook BBL STUDENTEN voldoen aan de eisen m.b.t. de 5 loopbaancompetenties? Zijn er voor deze BBL-studenten alternatieven om aan de diploma-eisen te voldoen?
Ja, de eisen gelden voor beide leerwegen, BOL en BBL. De wijze waarop studenten aan deze eisen moeten voldoen is vrij aan de school. Hierbij kan zij verschil maken tussen BOL en BBL (bv andere type activiteiten en/of opdrachten).

Wat kan LOB betekenen voor een LEVEN LANG LEREN?
Door loopbaancompetent gedrag aan te leren leggen studenten een fundament voor een leven lang leren.

Hoe denken MBO-STUDENTEN eigenlijk over LOB?
Om een beeld te krijgen van de ervaringen die studenten hebben met lob in hun onderwijs, heeft Motivaction een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van (oud-)studenten met LOB.

Wij willen een professionaliseringsslag maken, door bijvoorbeeld een TRAINING te laten uitvoeren. Hoe kom ik aan meer informatie?
Stuur een mail naar lob4mbo@mbodiensten.nl en wij brengen u in contact met de ons bekende, ervaren en deskundige trainers. Zij informeren u over de mogelijkheden.

Hoe abonneer ik mij op de NIEUWSBRIEF van het Servicepunt LOB?
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief via onze website lob4mbo.nl.

Wat is een LOOPBAANGERICHTE LEEROMGEVING?
Door het creëren van een loopbaangerichte leeromgeving kunnen mbo-scholen leerlingen en studenten beter begeleiden bij hun keuzes in de (onderwijs)loopbaan.

Hoe Kun Je het LOOPBAANMAGAZIJN Gebruiken?
Omdat het digitale boekjes zijn, kun je zonder problemen door de boekjes scrollen. Alle oefeningen zijn zodanig vormgegeven dat zij gemakkelijk uit te printen zijn. Aan het begin van ieder boekje is een inhoudsopgave opgenomen. Als je daarbij op de titel van een oefening klikt, scrolt het boekje meteen naar de goede oefening. Mocht je vanuit een oefening weer terug willen naar de inhoudsopgave, kun je klikken op de ‘homeknop’.
Naast een schriftelijke introductie op het Loopbaanmagazijn, is er ook nog een instructiefilmpje gemaakt. Deze staat op de website www.lob4mbo.nl.

LEVERANCIERS LOB-METHODES/INSTRUMENTEN

Voor mbo-scholen
Het Servicepunt LOB mbo brengt het aanbod van deze leveranciers in kaart en publiceert deze op de website. Dit overzicht vormt een hulpmiddel voor mbo-scholen bij de besluitvorming over de eventuele inkoop of het gebruik van bepaalde methodes/instrumenten als ondersteuning bij een loopbaan gerichte leeromgeving.
Mocht u als mbo-school zelf willen beoordelen of een methode/instrument loopbaan gericht is, dan kunt u gebruik maken van een checklist.

Voor leveranciers
Het Servicepunt LOB mbo verzamelt het aanbod van leveranciers en publiceert dit op de website. Wilt u uw methode/instrument aanmelden voor publicatie op de website www.lob4mbo.nl, dan kan dit via dit formulier. Meer weten, stuur een mail naar lob4mbo@mbodiensten.nl.